SAL är medlem i och samarbetar med flera föreningar / organisationer – SSF – Svensk Sjuksköterskeförening,  ICANA – International Council of Anthroposophic Nursing Associations och SAMT – Samverkansgruppen för Antroposofisk Medicin och Terapi.

För kurser och utbildningar samarbetar vi med Järna Akademi.

SSF – Svensk Sjuksköterskeförening bildades 1910 och har idag drygt 76 000 medlemmar.

Ur SSFs stadgar:

”Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för:

– sjuksköterskans professionella utveckling
– utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen
– utvecklingen av omvårdnaden och dess professionella ledning
– utveckling av sjuksköterskors utbildning
– sjuksköterskans fortbildning
– att sjuksköterskor ska tillämpa ICNs etiska kod”

SAL blev sektion inom SSF under 2010. Det innebär att SAL finns med på SSF:s hemsida: www.swenurse.se med länk till vår hemsida och likaså i tidningen Omvårdnadsmagasinet, som utkommer 6 gånger per år.

SSF är remissinstans i ärenden som berör sjukvården och utbildningen inom området. Remisserna spänner över ett brett område och kommer från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet, så nu får vi i SALs styrelse en rad förfrågningar om att delta i sådana remissvar.

DU KAN BLI MEDLEM SFF !

Att SAL nu är sektion inom SSF innebär att vi ska upplysa våra medlemmar om SSF, men det innebär inte att alla i SAL måste bli medlemmar i SSF. Däremot pågår ju ett intressant arbete i SSF inom omvårdnadsområdet, så den som är intresserad av att följa och vara med i det kan vi bara varmt rekommendera att bli medlem i SSF!

ICANA – International Council of Anthroposophic Nursing Associations är en paraplyorganisation för alla internationella antroposofiska sjuksköterskeförbund. ICANA stöttar sina medlemmar i att utveckla den antroposofiska omvårdnaden inom deras nationella hälso- och sjukvårdssystem. SAL är en undersektion inom ICANA.

ICANA sponsrar och stödjer IFAN . International Forum for Anthroposophic Nursing, som är en del av den medicinska sektionen i den spirituella skolan för vetenskap.

På uppdrag av IFAN håller ICANA en verksamhet – QAN för certifiering och ackreditering för att kvalitetssäkra utbildningar och kurser inom antroposofisk omvårdnad.

SAL är representerade i SAMT – Samverkansgruppen för antroposofisk medicin och terapi, som består av representanter för yrkesföreningar och verksamheter inom antroposofisk medicin, omvårdnad och terapi.

HJÄLPSAMT, ger råd och tips om egenvård på Facebook och Instagram. Råden tas fram av en arbetsgrupp, som bl a sköterskor från SAL ingår i. Alla egenvårdsteman och informations- och instruktionsfilmer finns samlade på en hemsida med samma namn.

Vad gäller kurser och utbildning samarbetar SAL med Järna Akadademi, som är ett fritt forum för lärande och utveckling och som vänder sig till alla människor och olika yrkesgrupper. Den erbjuder både kurser som syftar till individuell utveckling liksom utbildningar och fördjupningskurser för olika professioner.